top of page

ALGEMENE VERKOOP- EN CONTRACTUELE VOORWAARDEN

Artikel 1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten. De ontvangst door onze klanten van brieven en documenten waarbij zij gevoegd zijn betekent de aanvaarding door de klanten van het geheel van de beschikkingen ervan en de verzaking aan hun eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2 Catalogi, prijslijsten, publiciteit en documenten die technische specificaties inhouden, hebben slechts een indicatieve waarde. Generlei verplichting of waarborg voor de verkoper kan eruit voortvloeien. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van marktprijzen die dan gelden. Indien zij nadien wijzigingen ondergaan, kunnen wij die prijzen – steeds opgegeven exclusief B.T.W. - zonder meer en ten allen tijde evenredig aanpassen;

 

Artikel 3 eigendom der verkochte goederen wordt slechts aan de koper overgedragen na volledige betaling der verschuldigde sommen. Zolang zij niet integraal zijn betaald, blijven alle door ons geleverde goederen uitsluitend onze eigendom, d.w.z. uitgestelde eigendomsoverdracht (onverminderd de overdracht van het juridische risico), ook t.a.v. derden en zeker in het geval van faillissement van de opdrachtgever, principe dat pas wordt opgeheven door regeling van alles wat ons toekomt. Alle goederen, gelden en documenten die vanaf de datum van de eerste opdracht reëel of fictief in ons bezit komen, zullen dienen als pand ter betaling van onze schuldvordering derwijze dat wij ook de mogelijkheid hebben om het voorwerp van dat aldus conventioneel geregeld retentierecht in de meest ruime betekenis van het woord, te laten verzilveren in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer hij de goederen toch aan een derde overmaakt, zal de koper de schuldvordering die hij daardoor op die derde krijgt van rechtswege aan de verkoper overdragen.

 

Artikel 4 Goederen worden geleverd eigen chauffeurs of Bpost. Goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien de prijs franco bestemming wordt bepaald. Behalve andersluidende instructies is er nooit sprake van enige extra goederenverzekering, ook niet voor diefstal. Wij dragen verder nooit enige verantwoordelijkheid voor het laden, lossen en stuwen van goederen, zelfs niet wanneer wij ter plaatse raadgevingen of ander hulp zouden verstrekken. Lichamelijke schade die het gevolg is van de manipulatie en / of het gebruik van door ons geleverde goederen, blijft voor rekening van het slachtoffer, ook indien mocht blijken dat een en ander het gevolg is van een defect en niet door onoordeelkundig gebruik werd veroorzaakt. Het risico van bewaring van goederen is steeds voor rekening van de opdrachtgever en /of de eigenaar van die goederen, die bovendien aansprakelijk blijft voor schade die deze goederen eventueel aan andere in hetzelfde lokaal ondergebrachte goederen kunnen veroorzaken..

 

Artikel 5 De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel vermeld. Een eventuele laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot toepassing van een boetebeding of tot verbreking van de bestelling.

 

Artikel 6 Om geldig te zijn, moet elke klacht bij schrijven, en binnen de zeven kalenderdagen, die op de levering volgen, geschieden.

Na verloop van die termijn(en) zijn wij geen enkele vrijwaring meer verschuldigd. Steeds kunnen wij herstellen in natura (vervanging van de goederen).

Onder geen enkele voorwaarde zijn wij vergoeding verschuldigd voor financiële en commerciële verliezen, verhoging van de algemene onkosten, verstoring van de planning, verlies van verhoopte winst en het wegvallen van potentieel cliënteel. Nooit kunnen wij gehouden zijn meer schadevergoeding te betalen dan de waarde van hetgeen wij leverden;

 

Artikel 7 Al onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar op onze bankrekening in Serskamp, contant netto en zonder korting. Onze agenten zijn niet gemachtigd betalingen te ontvangen.

 

Artikel 8 De opdrachtgever die zijn bestelling annuleert, is bij wijze van tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen van de mogelijkheid zich door betaling van een redelijke vergoeding algeheel en definitief van zijn verbintenis te kunnen ontdoen, een bedrag verschuldigd gelijk aan vijfentwintig (25) procent van de waarde van de bestelling;

Indien het krediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

Indien wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m. niet in de mogelijkheid onze opdracht naar behoren uit te voeren, behouden wij ons het recht voor er onmiddellijk een einde aan te maken, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te kunnen zijn;

Wij kunnen de overeenkomst evenzeer van rechtswege en dus zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging van de oorspronkelijke juridische toestand van de koper. Ook als dan zijn wij geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 9 Bij gebreke aan stipte regeling zijn er van rechtswege en zonder ingebrekestelling zowel a: één (1) procent verwijlintrest per begonnen maand verschuldigd tot op de dag van volledige regeling als b: een onveranderlijk verhogingsbeding gelijk aan tien (10) procent van de waarde van al hetgeen te laat wordt betaald, met een minimum honderd vijfenzeventig (175) EUR per factuur. Het is bij dit alles van geen belang te weten of de werkelijk door ons geleden schade hoger dan wel lager is dan de aldus conventioneel vastgelegde vergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, noch andere inningskosten (zoals bv. kosten m.b.t. de opmaak en het uitsturen van een aangetekende sommatie, het inschakelen van een advocaat, het opmaken van procedurestukken, achternageloop, administratie, enz.) zijn in deze schadevergoeding inbegrepen, zijn afzonderlijk verschuldigd en vallen dus eveneens ten laste van de klant, onverminderd de toepassing van de Wet van 2 augustus.

Slecht betaalgedrag, waaronder ook gedeeltelijke betaling begrepen wordt, geeft ons het recht gelijk welke opdracht onmiddellijk stop te zetten, zowel voor het geheel als voor het nog uit te voeren gedeelte. Bovendien kunnen wij in dat geval de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen, meer betaling van de som zoals voorzien in art. 8 van deze voorwaarden. Niet tijdige betaling brengt altijd van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van al onze andere, ook nog niet vervallen schuldvorderingen;

Schuldvergelijking tussen schadevergoedingen waarvoor wij zouden kunnen worden aangesproken en onze facturen, is volstrekt uitgesloten. Wisselbrieven, cheques, mandaten of kwitanties, brengen noch schuldvernieuwing, noch afwijking mee.

 

Artikel 10 Enkel het Belgisch recht is van toepassing. De Conventie van Wenen inzake de Internationale Verkoop van Goederen van 11 april 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten overeenkomstig art. 6 van dat verdrag. Elke betwisting zal door de territoriaal bevoegde rechtbank voor de plaats van onze maatschappelijke zetel worden beslecht en die territoriale bevoegdheidsregeling geldt evenzeer in het geval van een procedure kort geding. In navolging van art. 588, 1° Ger.W. kunnen wij, telkens wanneer er aanleiding is voor deskundig onderzoek, die expert op eenzijdig verzoek(schrift) laten benoemen door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, dan wel de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent, dan wel deze van de woonplaats van de koper.

bottom of page